Andrey Nikolaevich Kolmogorov (1903-1987)
photo photo photo photo photo photo photo photo photo photo