Vladislav Kirillovich Dzyadyk (1919-1998)
photo photo photo photo photo photo